Час за доставка: днес 12:00 - 13:00 ч.

Час за доставка: днес 12:00 - 13:00 ч.

ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин Pingo.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ПСБ-МАРКЕТ“ ООД, с ЕИК 204154909 с адрес на регистрация гр. Пловдив, ул. Захари Стоянов 39 А, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия Pingo.bg, наричана по-долу „Pingo.bg”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „ПСБ-МАРКЕТ“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, ул. Захари Стоянов 39 А

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. Пловдив, ул. Захари Стоянов 39 А

4. Данни за кореспонденция: България, гр. Пловдив, ул. Захари Стоянов 39 А, info@pingo.bg , мобилен телефон 0898 60 40 10

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204154909

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Pingo.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.pingo.bg/, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата Pingo.bg;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата Pingo.bg електронни средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата Pingo.bg;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата Pingo.bg чрез интерфейса на страницата на Pingo.bg, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата Pingo.bg в Интернет;

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата Pingo.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата Pingo.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.pingo.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата Pingo.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата Pingo.bg.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата Pingo.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата Pingo.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата Pingo.bg.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Pingo.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 12 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА PINGO.BG

Чл. 7. (1) За да използва Pingo.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата Pingo.bg, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация", „Вход чрез facebook“ или "Вход чрез Google +", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата Pingo.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата Pingo.bg стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата Pingo.bg по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в платформата Pingo.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата Pingo.bg.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата Pingo.bg чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата Pingo.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на съответните доставчици в платформата Pingo.bg, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката.

(7) Извършване на плащане ако бъде избрано плащане онлайн чрез карта.

Чл. 10 (1) В случай, че Ползвателят избере опция за плащане онлайн с карта, същият ще има възможност да извърши плащането чрез платформата на epay.bg.

(2) Плащането трябва да се извърши в рамките на определен срок обозначен на страницата за извършване на плащането. Ако Ползвателят не успее да нареди плащането в рамките на предоставеното време, поръчката ще бъде автоматично анулирана без той да бъде уведомен, за което.

(3) При няколко неуспешно опити за плащане, платформата ще блокира възможността за плащане онлайн.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) Ползвателят има право да се откаже от получена доставка на стоки от Доставчика в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до Ползвателя, като в този случай заплаща 20 лева на Доставчика за организационни разходи. Независимо от това, Ползвателят е задължен да съхранява получените стоки съобразно изисквания за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от Доставчика лице.

(5) Ползвателят се съгласява, че по отношение на пресните храни и плодове, които се продават в насипно състояние е възможно в доставеното количество да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя. Същото се прилага и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж.

(6) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

(7) Доставчикът изпълнява поръчки, които покриват нуждите на едно домакинство. При поръчки с по-големи количества продукти, Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател.

Чл. 12. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 13. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 14. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Pingo.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 15. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата Pingo.bg са определени в профила на всяка стока в платформата Pingo.bg.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата Pingo.bg в профила на всяка стока в платформата Pingo.bg.

(3) Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на промоциите е от четвъртък до сряда.

(4) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата Pingo.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата Pingo.bg.

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата Pingo.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Pingo.bg или електронна поща.

Чл. 16. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата Pingo.bg имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата Pingo.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 17. (1) По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата Pingo.bg в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия. За всички останали потребими стоки потребителят има право на отказ в рамките на 1 час от момента на доставката на стоката до потребителя.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчикът в платформата Pingo.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата Pingo.bg на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Приложение № 1 към тези общи условия.

(8) Когато доставчикът в платформата Pingo.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 18. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата Pingo.bg.

(2) Ако Доставчикът в платформата Pingo.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 19. В случай на сключване на договор за продажба на стоки, които съдържат алкохол и при поръчка на спиртни напитки, Ползвателят декларира, че е навършил 18 години.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Доставчикът в платформата Pingo.bg може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в разумен срок. Ако Доставчикът не успее да организира доставката в посочения срок, същият е длъжен да уведоми предварително Ползвателя.

(3) Ако Ползвателят не присъства на посочения адрес за доставка в избрания от него часови диапазон:

1. Доставчикът извършва доставката в друг, удобен за Доставчика час, като Ползвателят трябва да заплати допълнително 2.50 лв за доставката.

2. Ако Ползвателят посочи следващ ден за доставка, Доставчикът не гарантира за отлично качество на пресните продукти.

(4) При отказване на поръчка от Ползвателя, която е платена чрез онлайн метод на плащане, се прилагат процедурите:

1. Ако поръчката е отказана преди да е започнато изпълнението на поръчката, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика.

2. Ако поръчката е отказана от Ползвателя след започване на изпълнението й, ще бъдат удържани 20 лв. от сумата на поръчката за покриване на разходи и пропуснати ползи на Доставчика и останалата сума ще бъде възстановена.

Чл. 21. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата Pingo.bg.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата Pingo.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 22. Доставчикът в платформата Pingo.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 23. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона защита на потребителите.

IX. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КАСАЕЩИ ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕТО С КАРТА

Чл. 24. (1) При плащане онлайн с карта, Ползвателят заплаща сумата, която е калкулирана от системата.

(2) Ако някой продукт липсва или няма налично количеството, което е посочено, Ползвателят ще бъде уведомен за промените по неговата поръчка.

(3) Доставчикът запазва правото да прави изменения по количествата на някои стоки за сметка на липсващите продукти, за да бъде допълнена сумата до тази платена онлайн предварително от Ползвателя.

(4) За разлика между действителната сума (от фискалния бон) и тази платена от потребителя онлайн, която е по-малка от 1 лв., Ползвателят се съгласява да не получи тази разлика и да не предявява възражения по отношение на нея. В случаите, когато тази разлика е по-голяма от 1 лв., тя ще му бъде изплатена в брой на място при приемане на поръчката.

(5) Доставчикът има право да откаже дадена поръчка по смисъла на чл.11 алинея 6 от Общите условия без да бъде посочена причина за това, а сумата платена онлайн ще бъде върната на Ползвателя чрез превод по картата, с която е извършено плащането.

Чл. 24. При изразено желание по чл. 17 дадена стока да бъде върната, на Ползвателя ще бъде изплатено дължимото чрез превод по картата, с която е извършено плащането или чрез предоставяне на ваучер за отстъпка при следваща поръчка.

Чл. 25. Ползвателят има право на отказ от направена поръчка по смисъла на чл. 20 алинея 4, а сумата за възстановяване, след като бъде удържано дължимото на Доставчика, ще бъде върната с превод по картата, с която е направено плащането.

Чл. 26. Ползвателят подписва лично Приема-предавателен протокол или посочва лице, което да го подпише, с което се удостоверява, че е приел заплатената онлайн стока и няма възражения по отношение на разлики в количествата на стоките и в крайната цена.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 27. (1) Доставчикът в платформата Pingo.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата Pingo.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата Pingo.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата Pingo.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата Pingo.bg.

(5) Pingo.bg обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

Чл. 28. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата Pingo.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата Pingo.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://www.Pingo.bg/ > вход > забравена парола.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата Pingo.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата Pingo.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата Pingo.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата Pingo.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата Pingo.bg.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата Pingo.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 30. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.pingo.bg/obshti-uslovia заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата Pingo.bg се прекратяват в следните случаи:

• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата Pingo.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл.32. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата Pingo.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 33. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата Pingo.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 34. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 35. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на Pingo.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата Pingo.bg.

Чл. 36. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 37. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Pingo.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 38. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата Pingo.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 39.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 40. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 41. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.12.2018 г.